Category Archives: Gravid- och amningskläder

Cocktail Dress for Nursing

Nursin Beetle Takes Flight

My dear mother turned 60 years old this weekend and threw a big party. Since she has been so kind as to buy dresses from me and then proudly has shown them to the world, I felt that it would be sad to show up in the ragged clothes I otherwise use while nursing my baby.  For her sake, I really wanted to make something pretty. Luckily, for the first time in months, I actually had both time and energy for sewing something for myself! Sewing with the baby asleep in the slen, I was able to make this dress in one week, in about five hours. I fitted it two times. When I removed the dress from the dress form for the last time, the dress form broke! I am happy it held together for the whole construction process.

I helgen fyllde min kära mamma sextio år och hade ett stort kalas. Eftersom hon har varit så snäll och låtit mig designa och sy klänningar åt henne, som hon har betalat för och visat upp för omvärlden, kände jag att det skulle vara tråkigt att komma till festen iklädd de slitna kläder som jag annars använder under amningen. För hennes skull ville jag sy något fint. Turligt nog fick jag faktiskt både tid och energi till att sy åt mig själv, för första gången på flera månader. Jag passade på att sy medan bebisen sov i bärsjalen och hann sy färdigt klänningen på en vecka, kanske sammanlagt fem timmar. Jag provade klänningen två gånger. När jag tog av den från provdockan sista gången, gick provdockan sönder! Jag är dock tacksam att den höll under hela konstruktionsprocessen.

Some years ago, I designed this nursing dress for a friend. It closes in the front and has openings over the bust, closed with push buttons. Afterwards I have understood that the bust openings would have been more practical if they were wider and placed over the apex of the bust.

För några år sedan designade jag den hör amningsklänningen åt en vän. Den stängs mitt fram och har amningsluckor över bysten, som stängs med tryckknappar. Efteråt har jag förstått att amningsluckorna skulle vara mycket mera praktiska om de var vidare och placerade mitt över bystens högsta punkt.

I used this pattern, made the improvements mentioned above and adapted the model for this festive occasion. I wanted something fancy and thought about making bare shoulders. While nursing,  though, I find strapless bras very inconvenient, so I used tiny shoulder straps, almost off shoulder. As always, I kept next year’s competition of Your Wardrobe Unlocked in mind – this time with the theme of insects – and was inspired by beautiful blue mint beetles. I had just the right fabric for this, the left overs from my regency gown.

Jag använde detta mönster, gjorde de förbättringar som jag nämnde ovanför och ändrade modellen för att passa till kalaset. Jag ville ha något festligt och övervägde att göra klänningen axelbandslös, men insåg att detta inte skulle gå att lösa om jag ville använda amnings-BH. Som vanligt hade jag även Your Wardrobe Unlocked-tävlingen i åtanke – nästa års tävling har insekter som tema – och inspirerades av blå skalbaggar. Jag hade ju ett tyg i precis rätt nyans, som blivit över efter en empirklänning.

As my friend and I have similar shape on the torso, I did not change the pattern, but cut the fashion fabric with broad seam allowances. Then I draped it on the dress form to make it fit my body.

Eftersom jag och min vän har liknande kroppsform upptill, behövde jag inte ändra på mönstret, utan klippte bara till tygbitarna med extra bred sömsmån. Sedan draperade jag dem på provdockan för att fixa min egen passform.

I wanted a sturdy construction, so that the bust openings would not gap when closed with push buttons. Therefore I used piping and two layers of fabric.

Jag ville ha en stadig konstruktion, så att amningsluckorna inte skulle glipa när de stängdes med tryckknapparna. Därför använde jag passpoaler och dubbla tyglager.

The piping was put in between the two layers of fashion fabric, so that this piece then could be everted and function both as a fancy collar and a sturdy bust opening.

I stitched darts and made a broad multi layer hem at the bust line, before putting all pieces back on the dress form, in order to pin them in place before stitching them together.

Jag sydde inprovningar och gjorde en många lager tjock fåll vid bystlinjen på klänningslivet. Sedan satte jag upp alla delar på provdockan och nålade fast dem för rätt passform.

I put piping in the back of the neckline too. After having fitted the dress one last time, I stitched the hidden zipper and all of the pieces together. The skirt is a cirkle skirt.

Jag sydde en passpoal baktil i halsringningen också. Efter att ha testat klänningen en sista gång, sydde jag fast den dolda dragkedjan och sydde samman alla de olika delarna. Kjolen är en helcirkelkjol.Then I put six push buttons in each bust opening.

Sedan sydde jag fast sex tryckknappar i de båda amningsluckorna.

I also added tiny strings with push buttons, for holding the shoulder straps in place.

Jag sydde också fast små band med tryckknappar inunder axelbanden, så att man kan hålla BH:ns axelband på plats.I am very happy with the result. In spite of its hasty genesis, it fits fairly well and it is really functional. I received such nice response at the party! Most of the women that I talked to mentioned the dress, and my two favorite comments were these:

“You look so beautiful, just like a flower”

“Have you had that dress sewn up for yourself? Such beautiful dresses cannot be found in shops”

Jag är väldigt nöjd med resultatet. Trots klänningens hastiga tillblivelse och få provningar passar den faktiskt ganska bra och är riktigt funktionell. Jag fick så fin respons på kalaset. De flesta kvinnor som jag talade med nämnde klänningen och några av de kommentarer som värmde mest var dessa:

“Du är så vacker, du ser ut som en blomma”

“Har du sytt upp den där kläningen? Så där vackra klänningar kan man inte hitta i affärer”

These pictures were taken the day after the party and you might see that it is stained and wrinkled, while I look as tired underneath all makeup.

De här bilderna togs dagen efter festen och du kanske ser att klänningen har blivit fläckig av mjölk, spyor och tårta, samt skrynklats av en trött bebis. Jag ser visst själv lika illa åtgången ut.

Happy birthday, mum!

Share

Regency Pregnancy and Nursing Gown

As I suppose that my body shape will not be what it used to be for a long time, I wanted to make a modest gown for the last part of my pregnancy and the nursing period. I do not know if the fabric is accurate for regency fashion, but as I still have several metres left, I used the striped cotton fabric yet again!

Eftersom jag är medveten om att min kropp förmodligen inte kommer vara sig lik på väldigt lång tid framöer, ville jag sy en vardagsklänning att använda under sluttampen på graviditeten och under amningsperioden. Jag vet inte om tyget är korrekt för empirmodet, men jag har ju fortfarande tiotals meter kvar, så jag använde samma tyg igen.

I used a bodice, where the lining is laced in the front and the dress fabric is gathered with drawstrings. I was inspired by many different vintage gowns, among which are these:

Jag valde en konstruktion där livet är fodrat och insidan snörs samman framtill och själva klänningstyget samlas med dragsko över och under bysten.

Striped gown found at the Metropolitan Museum of Art. Unfortunately, I cannot find the link again.
Gown with detachable sleeve extentions, closed in the front with drawstrings. Colonial Williamsburg Education

Fishu and Cap

For the modest motherly look, I needed a fishu for the neck line and a cap. The fishu will go well together with many of my regency dresses. There is a fantastic blog post about fishus here.

För den anspråkslösa, moderliga looken, behövde jag en chemisette till urringningen och en mössa. Chemisetten kommer passa till flera av mina empirklänningar. Här är ett jättebra blogginlägg om olika typer av chemisetter och schalar.

Cap construction/Mössans konstruktion

My main inspiration for the cap was this one, as it has no laces or expensive fabrics that would match poorly with my crude dress fabric. In my parents basement, there is a cupboard where they put old clothes, curtains and bed sheets, which have forfeited their purpose but could perhaps find a new use later on. Last week I dug deep and found an old, stained shirt with just enough unstained fabric for making a cap and a fishu!

Inspirationen för mössan kommer huvudsakligen från denna, eftersom den  inte är gjord i något dyrt tyg eller har någon spets, vilket skulle matcha mitt grova bomullstyg väldigt dåligt. I mina föräldrars källare finns det en garderob full av gamla undanlagda gardiner, kläder och sängkläder. Där grävde jag runt förra veckan och hittade faktiskt en gammal fläckig skjorta, som hade precis lagom med rent tyg över för att räcka till mössan och chemisetten.

This is how it came out. I think that you can figure out how it is done by yourselves, so I will not linger at that.

Så här blev det. Jag tror att ni själva kan räkna ut hur man gör dessa enkla plagg, så jag går hastigt vidare.

The finished gown with fishu and cap

I did not believe that you were interested in construction process of this one, as it is very similar to my other regency gowns. Here is how it is put on, anyway.

Jag trodde inte att ni var intresserade av att se hur denna klänning syddes, eftersom den påminner om de jag har gjort tidigare. Här ser ni åtminstone hur den tas på, över chemisetten.

My new hometown, Västervik, is really beautiful this time of year. Maybe these pictures might tempt you to come and visit this dear part of Sweden?

Min nya hemstad, Västervik, är så vackert vid den här tiden på året. Kanske kan dessa bilder locka dig att besöka den här delen av Sverige?

Share

Flower Power Pregnancy Dress

As I made the last dress and also made the pregnancy public, my inspiration for sewing came back with full power. I delved into the fabrics, which I have gathered through the years, and found this 70’s flower power fabric. I inherited it some years ago and never thought that I might use it for myself (you might have noticed that I usually use more somber colours and less chaotic patterns). Now I am in dire need of many new pieces of clothes for my transforming figure, so I set these preferations aside.

När jag sydde förra klänningen och dessutom lät graviditeten bli officiell, återvände sömnadsinspirationen tillbaka med full kraft. Jag dök ned bland tygerna som jag har samlat på mig genom åren och hittade detta härliga flower-power-tyg från 70-talet. Jag ärvde det för några år sedan och trodde aldrig att jag skulle sy något åt mig själv av det (du har kanske lagt märke till att jag oftast använder dovare färger med mindre kaotiska mönster). Nu är jag i akut behov av nya kläder för min skiftande figur, så jag lägger dessa idéer åt sidan.The dress is constructed out of two pieces of fabric only – one in front and one in the back. In the front, there are four pleats under the bust and two pleats on each side of the growing belly. In the back, I made a seam in the center back and one on each side, in order to give some kind of shape to the dress. It took four hours.

Klänningen består av endast två tygbitar – en fram och en bak. Framtill finns fyra veck under bysten och två veck på var sida om den växande magen. Mitt bak och på var sida sydde jag veck för att ge någon form av figur. Den var klar på fyra timmar.

Share

Pregnancy Dress

I have not made any new clothes since I had my doctors degree and my body started this metamorphosis, called pregnancy. I don’t take anything for granted, so I haven’t shared these news officially until today. Hopefully all will end well and then our family will expand in July. I am in need of pregnancy clothing and I have bought too much of this striped fabric at Second Hand, so you can expect to see many striped, huge garments in the near future.

Jag har inte sytt några nya kläder sedan jag tog min läkarexamen och min kropp påbörjade metamorfosen som kallas för graviditet. Jag vågar inte ta något för givet, så jag har inte delat med mig av dessa nyheter officiellt förrän idag. Förhoppningsvis går allt som det ska och i så fall utökas vår familj i juli. Jag behöver gravid-kläder och har köpt på tok för mycket av detta randiga tyg på Second Hand, så du kommer förmodligen se många randiga, stora plagg inom den närmsta framtiden.

Before starting making the dress, I had to transform my dress form. Fortunately, I had a very moldable pillow, which I put on the mannequin with needles.

Innan jag kunde börja göra klänningen, var jag tvungen att ändra form på min provdocka. Som tur var hade jag en väldigt formbar kudde till övers. Den satte jag fast med en massa nålar.Then I cut half circles out of the fabric and hung them over the mannequin’s shoulders.

Sedan klippte jag ut två halvcirklar och hängde dem över provdockans axlar.

Next, I made a string out of the same fabric and tied it just beneath the bust. I put needles along the string and then put a tape in the same fabric along this line.

Därefter sydde jag ett snöre i samma tyg och knöt det under bysten. Jag nålade längs snöret och sydde sedan fast ett band i samma tyg längs denna linje.

Then, after pulling the strings together, the dress was about finished, but I found out that it would be much prettier with some kind of arms.

Sedan, efter att ha dragit åt dragskon, var klänningen typ klar, men jag insåg att den skulle vara mycket finare med någon slags ärm.

I decided on puff sleeves, with elastics in the welt.

Jag bestämde mig för att göra små puffärmar, med resårband i fållen.

When these were attached to the dress, we went out for taking pictures in the lovely spring weather. Alas, the sun was too bright and the sweet flowers were not where I thought they would be. These were the only pictures that are good enough to show. Perhaps we make a new try when there are some forgiving clouds in the sky.

När ärmarna var fastsydda på klänningen, gick vi ut för att ta kort i det härliga vårvädret. Men ack, solen sken för starkt och de söta blommorna var inte där jag mindes. Dessa bilder är de enda som är bra nog för att visa upp utan att skämmas alltför mycket. Om vi orkar, kanske vi gör ett nytt försök när det är lite förltande moln på himlen. 

Share