Category Archives: Clothes

Polka Dot

Since I got back to work, I have been struggling to reach my former level. Therefor I have dedicated the free moments during my baby’s naps to reading medical literature again. This last week, I decided to give myself a treat instead, by making a well needed dress; my body has changed a lot during the past year.

På sistone har jag ägnat alla min bebis tupplurar åt att läsa gammal studielitteratur, för att komma tillbaka till samma nivå som jag hade innan jag gick på mammaledighet.  Senaste veckan bestämde jag mig dock för att sy en ny klänning till mig själv i stället, eftersom min kropp har ändrats så mycket under året så att mina kläder generellt inte sitter särskilt bra längre.

Alas, I live in a town without any fabric store. I bought this fabric last year in Söderköping, some days before the expected child birth. I did not have any matching buttons, so I asked for it on Facebook. A friend of mine had a box full of buttons, inherited from her grand mother, and she kindly gave these to me. After painting them with nail polish, they came out well, I think.This is the first time I have made this kind of collar and I am quite pleased with how it came out. I am less pleased with finding out that my bust has sunken down below the placement on my mannequin, so that the darts are subsequently placed too high on the dress. This I found out during the photo shoot. Then I also found out that the fabric gets wrinkled by anything; the wrinkles that you see on the pictures  formed during the five minute travel by car. Super annoying.

Märkligt nog bor jag i en stad utan tygaffär. Det här tyget köpte jag förra året i Söderköping, några dagar innan beräknat förlossningsdatum. Jag hade inga matchande knappar, så jag frågade på Facebook. En av mina vänner har ärvt en hel knapplåda av sin farmor, och gav dessa knappar till mig.  Det är första gången som jag gör denna slags krage, men jag tycker att det blev helt ok. Jag är mindre nöjd med att inse att min stackars byst har sjunkit ned under brovdockans nivå, så att inprovningarna i sidan sitter för högt. Detta insåg jag när jag såg bilderna. Dessutom blir tyget skrynkligt bara man tittar på det. Überirriterande.

Very well. Except for these nuisances, I am quite pleased with the pattern and the dress as a whole. It feels so good to wear a dress that fits well and that does not become totally indecent as I lean forward to help my offspring challange forward through the vegetation.

Ja, ja. Förutom alla dessa irritationsmoment är jag nöjd med mönstret och klänningen över lag. Det är grymt skönt att ha en klänning som både sitter ok och inte blir totalt oanständig när man böjer sig fram för att hjälpa sin avkomma att ta sig fram genom vegetationen.

Share

Scary Robe for Child

Some weeks ago, I heard something that made my heart melt. A seven year old boy said that I am the best seamstress in the world. I tried to explain that this was not the case, but he insisted. Because

“You are even better at sewing than my own mother!”

This dear boy asked me if I could help him sew a robe that he could wear together with his Scream mask, or perhaps help him making his own gym bag? Because of my baby, I do not know how much time there will be for teaching him how to sew, so I decided to make the robe as a birthday gift.

För några veckor sedan fick jag höra något som fick mitt hjärta att smälta. En sjuåring sa att jag var bäst på att sy i hela världen. Jag försökte förklara att det nog inte var riktigt sant, men han höll fast vid sitt påstående, för

“Du är till och med bättre än min mamma på att sy!”

Denne fine pojke undrade om jag inte kunde hjälpa honom att sy en jättehäftig dräkt, som han kunde ha tillsammans med sin Scream-mask, eller om jag kanske en gympapåse? På grund av min bebis visste jag inte hur mycket tid det skulle bli över för att lära ut sömnad, så jag bestämde mig för att sy dräkten till hans födelsedag.

This is what I envisioned – a dramatic robe with a lot of fabric that would fly behind the boy as he ran around scaring everybody. I did not have any black fabric, but I had recently been given some colored cotton fabrics, that I thought were exactly the same kind, except for the green and blue color. I dyed the fabrics black, but discovered that only the blue fabric became fully black. The green took a darker shade, but was still very green. I could not use that piece, so I had to make do with much less fabric than I had intended to use.

Så här såg min vision ut – en dramatisk rock med massor av tyg, som skulle flyga bakom pojken när han sprang runt och skrämde folk. Jag hade inget svart tyg hemma, men hade nyligen fått färgade bomullstyger, som jag trodde var av samma sort. Jag färgade det blå och gröna tyget med svart textilfärg, men upptäckte att bara det blå tyget blev helt svart. Det gröna hade antagit en mörkare nyans, men var fortfarande väldigt grönt. Jag kunde inte använda det tyget, så jag fick försöka klara mig med mindre tyg än jag hade planerat för.This is the very simple construction of the scary robe. I used the following measurements:

 • height
 • length from shoulders to floor
 • arm length
 • neck circumference
 • length from base of the neck over the head to the other side
 • length from forehead to backside of the base of the neck

All this with some extra cm, especially for the hood.

Detta är den extremt enkla konstruktionen av den läskiga rocken. Jag använde följande mått:

 • längd
 • längd från axlar till golv
 • armlängd
 • nackens omkrets
 • längd från nackens bas över huvudet och ned på andra sidan
 • längd från pannan till baksidan av nackens bas

Alla dessa mått med några centimeter extra, särskilt för luvan.

I gathered the double shoulder measurement in pleats and cut a hole for the neck and made a vent at the front. The vent kloses with a hook and eye.

Jag samlade det dubbla skuldermåttet i veck över axlarna och klippte ett hål för huvudet och ett sprund mitt fram. Sprundet stängs med en hyska och hake.

This is how it looked after making the hems. The pleats were secured with 5 centimeter machine stitches.

Så här såg det ut efter att jag fållat halslinningen. Vecken sydde jag fast med 5 cm långa maskinsömmar.

As I did not have enough fabric for following my own pattern, I used the fabric as is seen on the picture to the right. I had to join three pieces for the hood. I tore away threads lenghtwise, in order to give a rugged edge to the hood and arms. At the bottom of the arms, I also shreded the fabric at the bottom by hand. I stitched the front and back together with some few stitches just beneath the armpits.

Eftersom jag inte hade tillräckligt mycket tyg för att följa mitt eget mönster, använde jag tyget som ses på skissen här till höger. Jag skarvade ihop tre bitar till luvan. Jag rev bort trådar för att få kanterna på luvan och ärmarna att se slitna ut. Längst ned på ärmarna rev jag sönder tyget för hand. Jag sydde ihop fram- och bakstycket med några få stygn precis under armålorna.

This is how it came out.

Så här såg det ut till slut.

The boy was very pleased with his gift and I believe that I am still his seamstress idol.

Pojken var mycket nöjd med sin present och jag tror att jag fortfarande är hans sömmerske-idol.

Share

Small Clothes

During my pregnancy we bought fabrics for the baby nest and childrens clothes. From these, I have sewn a pajama, a bodysuit that is already too tiny for my big boy and a nightgown for a threeyearold girl. All three were quickly cut out – for the baby clothes I used well fitting clothes as template and for the nightgown, I cut rectangles with standard measurements according to the girls age, with slanting shoulders and a tad more width at the bottom at the skirt than at the waistline.  I used the wrong side of the fabric as tape for arms and legs. The push buttons were a bit tricky to attach at sites with many layers of fabric, so I had to sew the bottom of the pajama legs together.

Under graviditeten köpte jag två tyger till nästet och barnkläder. Av dessa  tyger har jag nu även sytt en pyjamas, en body, vilken redan är för trång för min stora pojke och ett nattlinne till en treåring. Alla tre plagg klipptes snabbt till – till nattlinnet använde jag mig av rektanglar med standardmått för flickans ålder, med lätt utsvängning av kjoldelen och sluttande axlar, och till min bebis använde välsittande kläder som mall. För att få matchande kantband använde jag mig av avigan på tygerna. Tryckknapparna var lite knepiga att fästa där det var många tyglager att tränga igenom, så jag var tvungen att istället sy ihop nedre delen av pyjamasbenen.

Over all, I am happy with the result. My boy has slept well in the pajama and the girl seems to be happy for the nightgown. Off course, I would rather have made the bodysuit big enough for him to use more than once, but now I have learnt always to add a lot of fabric in order to fit this little giant.

Jag är i stort sett nöjd med resultatet. Min bebis har sovit gott i sin pyjamas och flickan verkar vara glad för sitt nattlinne. Det är så klart retligt bodyn blev för liten, men nu har jag lärt mig att jag alltid ska plussa på rejält för att det ska passa detta lilla matvrak.

Share

Cocktail Dress for Nursing

Nursin Beetle Takes Flight

My dear mother turned 60 years old this weekend and threw a big party. Since she has been so kind as to buy dresses from me and then proudly has shown them to the world, I felt that it would be sad to show up in the ragged clothes I otherwise use while nursing my baby.  For her sake, I really wanted to make something pretty. Luckily, for the first time in months, I actually had both time and energy for sewing something for myself! Sewing with the baby asleep in the slen, I was able to make this dress in one week, in about five hours. I fitted it two times. When I removed the dress from the dress form for the last time, the dress form broke! I am happy it held together for the whole construction process.

I helgen fyllde min kära mamma sextio år och hade ett stort kalas. Eftersom hon har varit så snäll och låtit mig designa och sy klänningar åt henne, som hon har betalat för och visat upp för omvärlden, kände jag att det skulle vara tråkigt att komma till festen iklädd de slitna kläder som jag annars använder under amningen. För hennes skull ville jag sy något fint. Turligt nog fick jag faktiskt både tid och energi till att sy åt mig själv, för första gången på flera månader. Jag passade på att sy medan bebisen sov i bärsjalen och hann sy färdigt klänningen på en vecka, kanske sammanlagt fem timmar. Jag provade klänningen två gånger. När jag tog av den från provdockan sista gången, gick provdockan sönder! Jag är dock tacksam att den höll under hela konstruktionsprocessen.

Some years ago, I designed this nursing dress for a friend. It closes in the front and has openings over the bust, closed with push buttons. Afterwards I have understood that the bust openings would have been more practical if they were wider and placed over the apex of the bust.

För några år sedan designade jag den hör amningsklänningen åt en vän. Den stängs mitt fram och har amningsluckor över bysten, som stängs med tryckknappar. Efteråt har jag förstått att amningsluckorna skulle vara mycket mera praktiska om de var vidare och placerade mitt över bystens högsta punkt.

I used this pattern, made the improvements mentioned above and adapted the model for this festive occasion. I wanted something fancy and thought about making bare shoulders. While nursing,  though, I find strapless bras very inconvenient, so I used tiny shoulder straps, almost off shoulder. As always, I kept next year’s competition of Your Wardrobe Unlocked in mind – this time with the theme of insects – and was inspired by beautiful blue mint beetles. I had just the right fabric for this, the left overs from my regency gown.

Jag använde detta mönster, gjorde de förbättringar som jag nämnde ovanför och ändrade modellen för att passa till kalaset. Jag ville ha något festligt och övervägde att göra klänningen axelbandslös, men insåg att detta inte skulle gå att lösa om jag ville använda amnings-BH. Som vanligt hade jag även Your Wardrobe Unlocked-tävlingen i åtanke – nästa års tävling har insekter som tema – och inspirerades av blå skalbaggar. Jag hade ju ett tyg i precis rätt nyans, som blivit över efter en empirklänning.

As my friend and I have similar shape on the torso, I did not change the pattern, but cut the fashion fabric with broad seam allowances. Then I draped it on the dress form to make it fit my body.

Eftersom jag och min vän har liknande kroppsform upptill, behövde jag inte ändra på mönstret, utan klippte bara till tygbitarna med extra bred sömsmån. Sedan draperade jag dem på provdockan för att fixa min egen passform.

I wanted a sturdy construction, so that the bust openings would not gap when closed with push buttons. Therefore I used piping and two layers of fabric.

Jag ville ha en stadig konstruktion, så att amningsluckorna inte skulle glipa när de stängdes med tryckknapparna. Därför använde jag passpoaler och dubbla tyglager.

The piping was put in between the two layers of fashion fabric, so that this piece then could be everted and function both as a fancy collar and a sturdy bust opening.

I stitched darts and made a broad multi layer hem at the bust line, before putting all pieces back on the dress form, in order to pin them in place before stitching them together.

Jag sydde inprovningar och gjorde en många lager tjock fåll vid bystlinjen på klänningslivet. Sedan satte jag upp alla delar på provdockan och nålade fast dem för rätt passform.

I put piping in the back of the neckline too. After having fitted the dress one last time, I stitched the hidden zipper and all of the pieces together. The skirt is a cirkle skirt.

Jag sydde en passpoal baktil i halsringningen också. Efter att ha testat klänningen en sista gång, sydde jag fast den dolda dragkedjan och sydde samman alla de olika delarna. Kjolen är en helcirkelkjol.Then I put six push buttons in each bust opening.

Sedan sydde jag fast sex tryckknappar i de båda amningsluckorna.

I also added tiny strings with push buttons, for holding the shoulder straps in place.

Jag sydde också fast små band med tryckknappar inunder axelbanden, så att man kan hålla BH:ns axelband på plats.I am very happy with the result. In spite of its hasty genesis, it fits fairly well and it is really functional. I received such nice response at the party! Most of the women that I talked to mentioned the dress, and my two favorite comments were these:

“You look so beautiful, just like a flower”

“Have you had that dress sewn up for yourself? Such beautiful dresses cannot be found in shops”

Jag är väldigt nöjd med resultatet. Trots klänningens hastiga tillblivelse och få provningar passar den faktiskt ganska bra och är riktigt funktionell. Jag fick så fin respons på kalaset. De flesta kvinnor som jag talade med nämnde klänningen och några av de kommentarer som värmde mest var dessa:

“Du är så vacker, du ser ut som en blomma”

“Har du sytt upp den där kläningen? Så där vackra klänningar kan man inte hitta i affärer”

These pictures were taken the day after the party and you might see that it is stained and wrinkled, while I look as tired underneath all makeup.

De här bilderna togs dagen efter festen och du kanske ser att klänningen har blivit fläckig av mjölk, spyor och tårta, samt skrynklats av en trött bebis. Jag ser visst själv lika illa åtgången ut.

Happy birthday, mum!

Share

Edwardian Costume on Commission

This summer I got a commission to make an Edwardian suit. This would be used at events where my customer would heighten the atmosphere together with her horse. She wanted a skirt, blouse and an apron. What a dream project! I was so eager to get started, but every step was taking unusually long time: I had to hunt down the package with the fabric order, as neither the fabrics, nor any note came to my post box. My pregnant body didn’t move as quickly and gracefully as it otherwise does, so the pattern making and cutting of fabrics was very challenging. Then there came this little boy… I missed out two deadlines, but thankfully, this dear customer told me not to hurry and just enjoy the first time with the baby.

I somras fick jag I uppdrag att sy en sekelskiftesdräkt, som skulle användas vid evenemang där min kund skulle agera stämningshöjare tillsammans med sin häst. Hon ville ha en kjol, en blus och ett förkläde. Vilket drömprojekt! Jag var så entusiastisk och hoppades på att kunna göra klart den innan förlossningen, men varje steg i processen tog ovanligt lång tid: När jag tyckte att jag väntat länge nog på tygerna var jag tvungen att spåra tygpaketet, eftersom de glömt att skicka en avi till min postadress. Min gravida kropp var långsam och otymplig, så det var en utmaning att kravla omkring på golvet för att göra mönstret och klippa tyg. Sedan kom den lille gossen… Jag missade båda kundens deadlines, men hon var förstående och uppmanade mig ta det lugnt och njuta av babytiden istället.

Costume suitable for a farmers wife.

This week, I could finish the cotton skirt at last. It is made of three panels – one in the front and two in the back – and is closed with hooks and eyes. The linen apron was the only piece finished before the delivery. I had made a mock up for the blouse, but still wait for an opportunity to fit it on my customer before I cut the fashion fabric. In the meantime, she can wear this lovely vintage blouse.

Den här veckan kunde jag äntligen sy färdigt bomullskjolen. Den består av tre paneler – en fram och två bak – och stängs med hyskor och hakar. Linneförklädet var det enda plagget som var färdigt innan förlossningen. Jag hade gjort en toille för blusen, men väntar fortfarande på ett tillfälle att testa den på min kund innan jag sätter saxen i blustyget. Tills blusen är klar får hon använda denna underbara vintageblus.

Mockup for the blouse and skirt. After tracing the skirt mockup to pattern paper, I made an petticoat of it.
In order to keep the price down, I made the pleats on machine. It took two hours to make, except for prewashing and calendering.
This is the Edwardian vintage blouse. It is made from quite heavy weight cotton and every seam is made on machine. It does not look home made.
The skirt
The whole costume

Today, I have also finished the changing table! My kind father in law bought the wanting piece of wood that would prevent the baby from falling down. I sawed this into three pieces and screwed them together. The inside was lined with camping mattress underneath oilcloth, fastened with glue gun. Then this frame was fixed to the changing table with screws. The frame serves both as a stabilizer and protection. I know that the changing table could have been steadier and more nice-looking if I had put more money into the right materials and if I had been able to construct it without interruptions. It does not look completely abhorring though, and it is steady when standing over the washing machine. As it answers our present needs, I am really happy with the outcome.

Idag blev skötbordet fullbordat! Min snälle svärfar köpte en fin mdf-skiva att ha som kant. Jag sågade till tre bitar, som jag skruvade ihop. Med limpistol limmade jag sedan fast liggunderlag och vaxduk på insidan av träramen. Sedan skruvade jag fast ramen på själva skötbordet. Förutom att skydda barnet från att rulla ner från skötbordet, stabiliserar den också själva bordet. Jag är medveten om att skötbordet hade kunnat bli både stadigare och finare om jag hade lagt mer pengar på rätt material och om jag hade kunnat jobba ostört. Nu kom vi i alla fall billigt undan och det ser inte helt fasansfullt ut. Eftersom det tillgodoser våra behov nu, är jag faktiskt riktigt nöjd med resultatet.

Our baby loves being on his changing table, beneath the shelf that I made for him. During the last week, he has also started talking to the animals at the shower curtain.
Share

Shelf, iPad Case and a Quilt

Shelf

Above the baby’s changing table (likewise our washer), we need a shelf. I bought the cheapest shelf I could find, at Clas Olssons (about 100 SEK) and painted it white. Then I drafted some friendly animals and painted these with acrylic colour. From a hook, I hung cuddly toys, originally made for the buggy, bought at a local second hand shop.

Vi behövde en hylla ovanför bebisens skötbord (tillika vår tvättmaskin). Jag köpte det billigaste hyllplanet med konsoller jag kunde hitta på Clas Olssons (ca 100 kr) och målade den vit. Sedan skissade jag några söta djur och färglade dessa med akrylfärg. I en krok hängde jag barnvagns-gosedjur som vi hittat i den fantastiska secondhandbutiken Busfrö.

iPad Case

The iPad was in dire need of protection, so I used the bubble wrap in which it had been delivered and made a fabric case for this and yet another case out of a table tablet. It is closed with push buttons.

Den stackars läsplattan var i stort behov av ett fodral. Jag använde den bubbelplast som den kommit i och sydde ett fodral i tyg och ytterligare ett yttre hölje av en bordstablett. Mitt i öppningen satte jag en tryckknapp.

Quilted Bedspread

After several years of struggle (or lack of inspiration) I have also finished a bedspread, made from leftovers after different dress projects etc.  I copied the pattern from my grandmother’s beautiful homemade bedspread, bud did not have the patience to use as small pieces. The last big pieces added are old curtains, perfect for covering the bed’s sides.

Efter många års kämpande (eller snarare brist på motivation) har jag äntligen avslutat ett överkast, sytt av överblivna tygbitar från olika klänningsprojekt mm. Jag kopierade mönstret från mormors vackra hemmasydda överkast, men hade inte tålamod till att använda lika små bitar. De sista stora bitarna kommer från gamla gardiner, perfekta för att täcka sängens sidor.

If I had done this again, I would have skipped the bright red fabric, as it certainly does not match the rest. It represents a lovely memory though…

Om jag skulle ha gjort om detta, skulle jag inte ha använt det klarröda tyget, eftersom det verkligen inte matchar resten. Tyget väcker dock härliga minnen…

Share

Summer Dresses

I have been so fortunate as to get new commissions from my benevolent mother. She had three wonderful fabrics from earlier trips, laying around and waiting for being transformed into dresses. In order to preserve the beautiful pattern, I had to make some unorthodox construction solutions, especially for the black dress. This has the traditional side darts at the bust, but no darts under the bust and no regular side seam on one side. Here I had to make a diagonal side dart instead, following the line of the pattern.

It all turned out well and after only a few hours on facebook, there has been huge response.

Thank you, dear mum!

Jag har haft lyckan att få tre klänningsbeställningar från min mamma. Hon hade underbara tyger från tidigare resor, som låg och väntade på att förvandlas till klänningar. För att ta vara på de fina mönstren var jag tvungen att hitta några oortodoxa konstruktionslösningar, särskilt för den svarta klänningen. Den har de traditionella insnitten vid bystens sidor, men inga insnitt under och inga normala sidsömmar. Istället har den ett svängt insnitt från byst-insnittet och ned till stussen på ena sidan.

Det blev lyckat och  efter bara några timmar på facebook, har bilderna hon lagt upp på klänningen redan fått stor respons. 

Tack, snälla mamma!

I have also got at least two new customers. For the first one, we have made a draft for the Edwardian skirt and shirtwaist. Now I wait for the fabric to be delivered, so that I can perhaps get it ready before the baby comes out.

Sista veckorna har jag även fått åtminstone två nya kunder. Till den första kunden har vi tagit fram en skiss på en Edwardiansk kjol och blus. Nu väntar jag på tygleveransen, så att dräkten kanske kan bli klar innan barnet anländer.

Share

Regency Pregnancy and Nursing Gown

As I suppose that my body shape will not be what it used to be for a long time, I wanted to make a modest gown for the last part of my pregnancy and the nursing period. I do not know if the fabric is accurate for regency fashion, but as I still have several metres left, I used the striped cotton fabric yet again!

Eftersom jag är medveten om att min kropp förmodligen inte kommer vara sig lik på väldigt lång tid framöer, ville jag sy en vardagsklänning att använda under sluttampen på graviditeten och under amningsperioden. Jag vet inte om tyget är korrekt för empirmodet, men jag har ju fortfarande tiotals meter kvar, så jag använde samma tyg igen.

I used a bodice, where the lining is laced in the front and the dress fabric is gathered with drawstrings. I was inspired by many different vintage gowns, among which are these:

Jag valde en konstruktion där livet är fodrat och insidan snörs samman framtill och själva klänningstyget samlas med dragsko över och under bysten.

Striped gown found at the Metropolitan Museum of Art. Unfortunately, I cannot find the link again.
Gown with detachable sleeve extentions, closed in the front with drawstrings. Colonial Williamsburg Education

Fishu and Cap

For the modest motherly look, I needed a fishu for the neck line and a cap. The fishu will go well together with many of my regency dresses. There is a fantastic blog post about fishus here.

För den anspråkslösa, moderliga looken, behövde jag en chemisette till urringningen och en mössa. Chemisetten kommer passa till flera av mina empirklänningar. Här är ett jättebra blogginlägg om olika typer av chemisetter och schalar.

Cap construction/Mössans konstruktion

My main inspiration for the cap was this one, as it has no laces or expensive fabrics that would match poorly with my crude dress fabric. In my parents basement, there is a cupboard where they put old clothes, curtains and bed sheets, which have forfeited their purpose but could perhaps find a new use later on. Last week I dug deep and found an old, stained shirt with just enough unstained fabric for making a cap and a fishu!

Inspirationen för mössan kommer huvudsakligen från denna, eftersom den  inte är gjord i något dyrt tyg eller har någon spets, vilket skulle matcha mitt grova bomullstyg väldigt dåligt. I mina föräldrars källare finns det en garderob full av gamla undanlagda gardiner, kläder och sängkläder. Där grävde jag runt förra veckan och hittade faktiskt en gammal fläckig skjorta, som hade precis lagom med rent tyg över för att räcka till mössan och chemisetten.

This is how it came out. I think that you can figure out how it is done by yourselves, so I will not linger at that.

Så här blev det. Jag tror att ni själva kan räkna ut hur man gör dessa enkla plagg, så jag går hastigt vidare.

The finished gown with fishu and cap

I did not believe that you were interested in construction process of this one, as it is very similar to my other regency gowns. Here is how it is put on, anyway.

Jag trodde inte att ni var intresserade av att se hur denna klänning syddes, eftersom den påminner om de jag har gjort tidigare. Här ser ni åtminstone hur den tas på, över chemisetten.

My new hometown, Västervik, is really beautiful this time of year. Maybe these pictures might tempt you to come and visit this dear part of Sweden?

Min nya hemstad, Västervik, är så vackert vid den här tiden på året. Kanske kan dessa bilder locka dig att besöka den här delen av Sverige?

Share

Flower Power Pregnancy Dress

As I made the last dress and also made the pregnancy public, my inspiration for sewing came back with full power. I delved into the fabrics, which I have gathered through the years, and found this 70’s flower power fabric. I inherited it some years ago and never thought that I might use it for myself (you might have noticed that I usually use more somber colours and less chaotic patterns). Now I am in dire need of many new pieces of clothes for my transforming figure, so I set these preferations aside.

När jag sydde förra klänningen och dessutom lät graviditeten bli officiell, återvände sömnadsinspirationen tillbaka med full kraft. Jag dök ned bland tygerna som jag har samlat på mig genom åren och hittade detta härliga flower-power-tyg från 70-talet. Jag ärvde det för några år sedan och trodde aldrig att jag skulle sy något åt mig själv av det (du har kanske lagt märke till att jag oftast använder dovare färger med mindre kaotiska mönster). Nu är jag i akut behov av nya kläder för min skiftande figur, så jag lägger dessa idéer åt sidan.The dress is constructed out of two pieces of fabric only – one in front and one in the back. In the front, there are four pleats under the bust and two pleats on each side of the growing belly. In the back, I made a seam in the center back and one on each side, in order to give some kind of shape to the dress. It took four hours.

Klänningen består av endast två tygbitar – en fram och en bak. Framtill finns fyra veck under bysten och två veck på var sida om den växande magen. Mitt bak och på var sida sydde jag veck för att ge någon form av figur. Den var klar på fyra timmar.

Share

Pregnancy Dress

I have not made any new clothes since I had my doctors degree and my body started this metamorphosis, called pregnancy. I don’t take anything for granted, so I haven’t shared these news officially until today. Hopefully all will end well and then our family will expand in July. I am in need of pregnancy clothing and I have bought too much of this striped fabric at Second Hand, so you can expect to see many striped, huge garments in the near future.

Jag har inte sytt några nya kläder sedan jag tog min läkarexamen och min kropp påbörjade metamorfosen som kallas för graviditet. Jag vågar inte ta något för givet, så jag har inte delat med mig av dessa nyheter officiellt förrän idag. Förhoppningsvis går allt som det ska och i så fall utökas vår familj i juli. Jag behöver gravid-kläder och har köpt på tok för mycket av detta randiga tyg på Second Hand, så du kommer förmodligen se många randiga, stora plagg inom den närmsta framtiden.

Before starting making the dress, I had to transform my dress form. Fortunately, I had a very moldable pillow, which I put on the mannequin with needles.

Innan jag kunde börja göra klänningen, var jag tvungen att ändra form på min provdocka. Som tur var hade jag en väldigt formbar kudde till övers. Den satte jag fast med en massa nålar.Then I cut half circles out of the fabric and hung them over the mannequin’s shoulders.

Sedan klippte jag ut två halvcirklar och hängde dem över provdockans axlar.

Next, I made a string out of the same fabric and tied it just beneath the bust. I put needles along the string and then put a tape in the same fabric along this line.

Därefter sydde jag ett snöre i samma tyg och knöt det under bysten. Jag nålade längs snöret och sydde sedan fast ett band i samma tyg längs denna linje.

Then, after pulling the strings together, the dress was about finished, but I found out that it would be much prettier with some kind of arms.

Sedan, efter att ha dragit åt dragskon, var klänningen typ klar, men jag insåg att den skulle vara mycket finare med någon slags ärm.

I decided on puff sleeves, with elastics in the welt.

Jag bestämde mig för att göra små puffärmar, med resårband i fållen.

When these were attached to the dress, we went out for taking pictures in the lovely spring weather. Alas, the sun was too bright and the sweet flowers were not where I thought they would be. These were the only pictures that are good enough to show. Perhaps we make a new try when there are some forgiving clouds in the sky.

När ärmarna var fastsydda på klänningen, gick vi ut för att ta kort i det härliga vårvädret. Men ack, solen sken för starkt och de söta blommorna var inte där jag mindes. Dessa bilder är de enda som är bra nog för att visa upp utan att skämmas alltför mycket. Om vi orkar, kanske vi gör ett nytt försök när det är lite förltande moln på himlen. 

Share